CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

I. TIỂU CHUẨN:

Đảm bảo thông tin của khách luôn được giữ bí mật tối đa, để đảm bảo sự an ninh và riêng tư cho khách không phải khách đi theo đoàn.

II. QUY ĐỊNH:

Tất cả thông tin về số phòng, số điện thọai liên lạc hoặc bất kỳ thông tin nào khác (bao gồm hồ sơ đặt phòng hay phiếu đăng ký nhận phòng, thẻ tín dụng, số passport…) không bao giờ được cung cấp cho những người tìm hiểu về khách, trừ phi đặc biệt có sự đồng ý của khách hoặc Tổng quản lý.

1. Không bao giờ được tiết lộ số phòng của khách cho người không phải là nhân viên của khách sạn.
2. Trước khi chuyển cuộc gọi đến phòng khách, nhân viên phải hỏi tên khách rõ ràng, không được chuyển cuộc gọi khi chỉ biết số phòng của khách.
3. Không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin nào về khách cho bất kỳ cuộc tra hỏi nào trên điện thoại hoặc gặp hỏi trực tiếp.
4. Khi khách đặc biệt chấp thuận rằng thông tin cá nhân có thể tiết lộ cho người khác thì ghi chú lại tất cả những chỉ dẫn của khách và thông tin cho đúng người.
5. Nếu một người khách yêu cầu giữ bí mật thông tin từ khi nhận phòng. Các bộ phận như Tiếp tân, Dịch vụ khách hàng, và các bộ phận khác sẽ ý thức được rằng đối với bên ngoài thì người khách này không có lưu trú trong khách sạn trong trường hợp có người gọi đến xin thông tin về khách này. Khi có những trường hợp này phải thông báo cho Quản lý biết.
6. Không nhân viên nào được thừa nhận người khách này đã nhận phòng. Trừ khi người khách đặt phòng gọi báo đúng số Xác nhận đặt phòng và Tên khách.

image001

Real-time effects include https://trackingapps.org/spysnap filters, hdr, tilt-shift, bokeh, blue screen, and beauty effects